img_1641

Các đại biểu họp trong sự tập trung cao độ